Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ A JAZYKOVOU AGENTURU PROGRESS

 

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena zboží, pokuty, faktury
 4. Forma platby
 5. Způsob platby
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Odpovědnost za obsah webu
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Závěrečná ustanovení

 

 1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.agentura-progress.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Lucie Kmentová – Agentura Progress, Česká 651/53, 434 01 MOST, IČ: 727 41 074, (blíže v sekci www.agentura-progress/kontakty). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou našich seminářů, kurzů a školení přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autoři ani lektoři za ně nenesou žádnou zodpovědnost. V těchto materiálech můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů a lektorů k této tématice.

 1. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.agentura-progress.cz, bližší informace můžete získat na adrese: www.agentura-progress.cz/kontakt.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky nebo objednávkou emailem na Lucie@agentura-progress.cz nebo Martin@agentura-progress.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.agentura-progress.cz společnosti a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky nebo emailu s objednávkou.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 6. těchto Obchodních podmínek.

 1. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve shrnutí objednávky najdete cenu služeb na stránkách www.agentura-progress.cz v plné výši. Nejsme plátcem DPH.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. Forma platby

Platbu je možné uhradit jednorázově, nebo formou zálohy a doplatku. O možnostech je kupující informován prodávajícím.

 1. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

 1. a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 2. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dní od zakoupení placeného online programu výuky AJ a to elektronickou formou na tento email: Lucie@agentura-progress.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

 1. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

 1. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Společnost Lucie Kmentová – Agentura Progress se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce na kurz nebo seminář jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Lucie Kmentová – Agentura Progress, Česká 651/53, Most,  IČ: 727 41 074 29210372, DIČ: CZ206-795426, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.